ZAKŁADKI

Raporty ewaluacyjne

RAPORT 1

Raport  z  ewaluacji  wewnątrzszkolnej

 

Opis  przedmiotu ewaluacji / obszar  ewaluacji:

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1.2 :  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Cel ewaluacji:  Określenie w jakim stopniu prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów. Sprawdzenie czy szkoła analizuje wyniki pracy dydaktycznej oraz w jakim zakresie wdraża wnioski z   tej analizy.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

-  raportów, wyników testów diagnostycznych, sprawdzianów kompetencji klas drugich, egzaminów próbnych klas trzecich

-  dokumentacji zespołów przedmiotowych

-  wpisów do księgi protokołów RP

-  planów pracy dydaktyczno-wychowawczej n-li

-  rozmów z n-lami i uczniami

-  WSO
-  dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych

-  analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i n-li

 

Wyniki dobre / zadowalające:

 

 • Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
 • W szkole analizuje się osiągnięcia edukacyjne uczniów 
 • Wdraża się  zdecydowaną większość wniosków wynikających z analizy wyników edukacyjnych uczniów
 • N-le wykorzystują formy i metody pracy adekwatne do treści, potrzeb i umiejętności  uczniów
 • Diagnozuje się  i analizuje się wiedze i umiejętności uczniów uwzględniając ich możliwości intelektualne ( np. EWD)
 • N-le  dokonują analizy/ewaluacji swoje plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Na terenie szkoły prowadzi się zajęcie pozalekcyjne dla uczniów zdolnych jak i dla uczniów z problemami w nauce
 • W gimnazjum opracowano jasne i precyzyjne kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów, uczniów zapoznaje się z WSO
 • Efekty pracy dydaktycznej omawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych oraz kilka razy w roku na posiedzeniach RP

 

Wyniki wymagające poprawy :

 

 • Nie wszystkie wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów są w pełni wdrażane
 • Pomimo licznych działań nie zauważa  się wyraźnej poprawy wyników nauczania w szkole ( wyniki egzaminów zew.)
 • Wyniki i analizy testów, sprawdzianów i egzaminów  próbnych nie zawsze są w pełni wykorzystywane
 • Terminy egzaminów próbnych, sprawdzianów nie zawsze są optymalne
 • Niska frekwencja na niektórych zajęciach  pozalekcyjnych, szczególnie wyrównawczych
  ( głównie uczniowie z problemami w nauce)
 • Uczniowie często nie uzupełniają braków wynikających z nieobecności na lekcjach
 • Wielu uczniów i rodziców lekceważąco traktuje swoje  obowiązki wobec  szkoły
   ( przygotowanie do lekcji, zadania domowe, kontaktowanie się rodziców ze szkołą ,itp.)
 • Nie wszyscy uczniowie  znają podstawowe zapisy WSO i PSO ( ankiety)
 • Nie wszyscy uczniowie rozumieją  kryteria stosowane przez n-li podczas  ocenianie
  na lekcjach   (ankiety)

 

Wnioski i rekomendacje :

 

 • W szkole analizuje się osiągnięcia edukacyjne uczniów
 • Wyniki sprawdzianów kompetencji, egzaminów  są  prezentowanie uczniom, rodzicom na zebraniach oraz w czasie spotkań indywidualnych
 • Uczniowie osiągają zadowalające wyniki nauki  ( wyniki klasyfikacji, promocji )
 • Zbyt wielu uczniów klas trzecich osiąga słabe wyniki punktowe podczas egzaminów zewnętrznych
 • N-le doskonalą swój warsztat pracy na podstawie wniosków i analiz wyników kształcenia
 • Nadal systematycznie przypominać uczniom zasady zawarte w WSO i w poszczególnych PSO - i je stosować
   

Sposób prezentacji wyników :

 

-  Nauczycielom  :  na posiedzeniu RP

-  Uczniom   :  na stronie WWW szkoły, na lekcjach wychowawczych

-   Rodzicom  :  na spotkaniach z RR, na stronie WWW szkoły

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim
  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim
  86-221 Papowo Biskupie 127 A
  woj. kujawsko-pomorskie
 • 056 676 81 20

Galeria zdjęć